Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen, zowel voor behandelaar als patiënt.
De wet regelt onder andere de informatieplicht, het toestemmingsvereiste, de dossierplicht met inzagerecht en vernietigingsrecht, de geheimhoudingsplicht en de bescherming van de privacy.
Ook is de positie van de minderjarige patiënt en de meerderjarige wilsonbekwame patiënt geregeld.

Op de hulpverlener rust een inspanningsverplichting. Hij moet de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen.
Meer informatie is hier te vinden.


Vorige Pagina