Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de, aan de patiënt of namens de patiënt, verleenden diensten.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.
Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 15 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal dan ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. Incasso zal door Medicas Incassojuristen worden afgehandeld onder onderstaande voorwaarden: Medicas Betalingsvoorwaarden.


Vorige Pagina
Volgende Pagina